Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  2022 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen zwemschool Netty en de ouders/verzorgers van het kind dat deelneemt aan de zwemlessen.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien door zwemschool Netty aanvaardt.

ARTIKEL 2: ZWEMLOCATIES
Er wordt lesgegeven in door de overheid en NPZ/NRZ goedgekeurde zwembaden.
Het proef – en / of diplomazwemmen vindt plaats in een door de NPZ/NRZ goedgekeurde locatie (25 meter bassin).

ARTIKEL 3: LESROOSTER
Het hele jaar worden de lessen gegeven volgens de reguliere lesroosters, zie App. Het actuele rooster staat vermeld in onze App, te downloaden in iedere App Store. Feestdagen zijn wij gesloten. Inhaallessen vinden plaats in de schoolvakanties. De maand augustus is de zwemschool gesloten. Deze maand betaalt u niet.

ARTIKEL 4: ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
Bij aanvang van de zwemles krijgt u een kaartje met daarop 4 lessen voor diploma A, 2 lessen voor diploma B en 2 lessen voor diploma C. Lessen worden niet verrekend of vergoed bij ziekte of afwezigheid. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald.  U mag maximaal 4 lessen voor A, 2 lessen voor B en 2 lessen voor C inhalen. U kunt niet de 2 B of C inhaallessen gebruiken voor A, of de 2 C inhaallessen voor B.  Inhalen kan alleen in de schoolvakanties en gebeurt via inschrijving op de betreffende locatie. Heeft u meer lessen gemist dan zijn deze voor eigen rekening. Gemiste lessen in de eerste 3 maanden van het A traject kunnen later in het traject ingehaald worden. In de eerste 3 maanden heeft dit geen nut.
Lessen die over zijn op het kaartje, zijn niet inwisselbaar voor geld. Kaartjes zijn persoonsgebonden en worden niet gedeeld met of gegeven aan derden.
Heeft uw kind extra lessen nodig, dan mag u ook dit kaartje gebruiken.

ARTIKEL 5: BETAALWIJZEN
Betaling geschiedt de eerste les van de maand a contant of per pin tenzij anders afgesproken.
De kosten bedragen €65,00 per maand voor 4 lessen of 5 lessen. De 5de les in de maand betaalt u niet. Deze 5de les wordt gecompenseerd met feestdagen, wanneer de zwemschool gesloten is.
De maand augustus is de zwemschool gesloten. Deze betaalt u niet. Deze kunt u niet inhalen, ze zijn immers niet betaalt. De overige 11 maanden wordt het volledige lesgeld betaalt. 
De kosten voor het diplomazwemmen bedragen €40,00 per diploma.

ARTIKEL 6: OPZEGGING
Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren.
Niet genoten lessen worden niet vergoed.

ARTIKEL 7: UITSLUITING
Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen vindt plaats indien:
U een betalingsachterstand heeft van méér dan 1 maand.
U de aanwijzingen van zweminstructeur/zweminstructrice structureel niet opvolgt.
Bij uitsluiting van deelname aan de zwemles heeft u geen recht op teruggave van het reeds betaalde lesgeld.


ARTIKEL 8: INSCHRIJVEN
Er dient voor alle activiteiten te worden ingeschreven.
Inschrijfkosten bedragen €15,00. (Uitsluitend voor zwemlessen) 

ARTIKEL 9: ACTIVITEITEN
Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

ARTIKEL 10: VEILIGHEID
Alle leslocaties zijn door de overheid bevoegde instanties en door de NPZ/NRZ goedgekeurd.
Op alle leslocaties zijn toezichtplannen aanwezig en calamiteitenplannen aanwezig.
Er wordt altijd lesgeven door gediplomeerde lesgevers die ten allen tijden in het water aanwezig zijn.
Eventuele gezondheidsrisico’s, lichamelijke beperkingen etc. dienen bij inschrijving te worden vermeld.
In het geval van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd.  

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool Netty daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Netty, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade.
Zwemschool Netty is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade en of diefstal.

ARTIKEL 12: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Als uw kind zwemt bij zwemschool Netty dan is voor uw kind op een bepaalde tijd en dag een plaats gereserveerd.
Bij afmelding lopen onze kosten (lees huur en personeel) gewoon door. Zwemschool Netty houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden. Komt u uit de grensstreek en kunt u vanwege Corona restricties niet de grens over dan betaalt u de helft van het lesgeld (€30) door voor behoudt van uw plaats in de groep waar uw kind zwemt.  

ARTIKEL 13: PRIVACY
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door zwemschool Netty voor de hierboven omschreven activiteiten en worden niet verstrekt aan derden.
Zwemschool Netty is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal gemaakt door ouders/derden die gepubliceerd worden op bijvoorbeeld social media.

ARTIKEL 14: BEELDMATERIAAL
Zwemschool Netty is niet aansprakelijk voor foto's, video's en iedere andere vorm van beeldmateriaal gemaakt door derden. Denk hierbij aan foto's, video's tijdens diploma zwemmen bijvoorbeeld.

ARTIKEL 15: DIPLOMAZWEMMEN
Bijna iedere maand vindt er diplomazwemmen plaats. Het diplomazwemmen geschiedt volgens, in overeenstemming met de normen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Bij het afzwemmen voor het einde van de maand vindt er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. U mag deze lessen gewoon nog komen, deze zijn immers al betaald. De kosten voor het diplomazwemmen bedragen €40 per diploma.

ARTIKEL 16: AKKOORD VERKLARING
Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 2022

ARTIKEL 1: ALLGEMEINES
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Schwimmschule Netty und den Eltern / Erziehungsberechtigten eines Kindes, das am Schwimmunterricht teilnimmt. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn Netty die Schwimmschule akzeptiert.

ARTIKEL 2: SCHWIMMPLÄTZE
Der Unterricht findet in staatlich und NPZ/NRZ zugelassenen Schwimmbädern statt. Das Prüfungs- und Diplomschwimmen findet an einem vom NPZ/NRZ zugelassenen Ort (25-Meter-Becken) statt.

ARTIKEL 3: UNTERRICHTSPLAN
Der Unterricht findet das ganze Jahr über nach den regulären Stundenplänen statt, siehe App. Den aktuellen Fahrplan finden Sie in unserer App, die Sie in jedem App Store herunterladen können. An Feiertagen haben wir geschlossen. In den Ferien findet Schminkunterricht statt. Wir haben im August geschlossen. Sie zahlen diesen Monat nicht.

ARTIKEL 4: KRANKHEIT ODER ABWESENHEIT
Zu Beginn des Schwimmunterrichts erhalten Sie eine Karte mit 4 Unterrichtsstunden für Diplom A, 2 Unterrichtsstunden für Diplom B und 2 Unterrichtsstunden für Diplom C. Bei Krankheit oder Abwesenheit wird der Unterricht nicht abgerechnet oder erstattet. Versäumte Lektionen können nachgeholt werden. Sie dürfen maximal 4 Unterrichtsstunden für A, 2 Unterrichtsstunden für B und 2 Unterrichtsstunden für C nachholen. Das Überholen ist nur in den Ferien möglich und erfolgt nach Anmeldung am jeweiligen Standort. Sollten Sie weitere Unterrichtsstunden versäumt haben, gehen diese zu Ihren Lasten. In den ersten 3 Monaten der A-Trajektorie können Sie nicht nachholen, versäumte Unterrichtsstunden in den ersten 3 Monaten können später nachgeholt werden.
Die übrig gebliebenen Lektionen können nicht gegen Geld eingetauscht werden. Tickets sind persönlich und werden nicht an Dritte weitergegeben oder weitergegeben.
Wenn Ihr Kind zusätzlichen Unterricht benötigt, können Sie auch diese Karte verwenden. 

ARTIKEL 5: ZAHLUNGSMETHODEN
Die Bezahlung erfolgt in der ersten Unterrichtsstunde des Monats in bar oder per Pin, sofern nicht anders vereinbart. Die Kosten betragen 60,00 € pro Monat für 4 Unterrichtsstunden oder 5 Unterrichtsstunden. Die 5. Unterrichtsstunde im Monat wird nicht bezahlt. Diese 5. Lektion wird durch Feiertage ausgeglichen, die wir geschlossen haben.
Wir haben im August geschlossen. Diese zahlen Sie nicht. Diese können Sie nicht überholen, schließlich werden sie nicht bezahlt. Die restlichen 11 Monate werden die vollen Studiengebühren bezahlt.
Die Kosten für die Diplom betragen 40,00 € pro Diplom.

ARTIKEL 6: STORNIERUNG
Die Stornierung muss jederzeit schriftlich erfolgen. Nicht genommener Unterricht wird nicht erstattet.

ARTIKEL 7: AUSSCHLUSS
Ein Ausschluss von der Teilnahme am Schwimmunterricht erfolgt, wenn:
Sie haben einen Zahlungsrückstand von mehr als 1 Monat.
Sie folgen den Anweisungen des Schwimmlehrers/Schwimmlehrers strukturell nicht.
Wenn Sie von der Teilnahme am Schwimmunterricht ausgeschlossen sind, haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung der bereits gezahlten Studiengebühren.

ARTIKEL 8: REGISTRIERUNG
Für alle Aktivitäten ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldegebühr beträgt 15,00 €. (Nur für Schwimmunterricht)

ARTIKEL 9: AKTIVITÄTEN
Erteilen von Schwimmunterricht für Kinder mit dem Ziel, das Schwimmdiplom des NPZ/NRZ zu erlangen.
Anregen und Lehren von wasserbezogenen Aktivitäten für verschiedene Zielgruppen.

ARTIKEL 10: SICHERHEIT
Alle Unterrichtsorte sind behördlich zugelassen und vom NPZ/NRZ zugelassen.
Betreuungspläne und Notfallpläne sind an allen Unterrichtsorten erhältlich.
Der Unterricht wird immer von qualifizierten Instruktoren geleitet, die jederzeit im Wasser sind.
Eventuelle gesundheitliche Risiken, körperliche Einschränkungen etc. müssen bei der Anmeldung angegeben werden.
Aus Sicherheitsgründen ist die Hausordnung zu beachten.

ARTIKEL 11: HAFTUNG
Kann aufgrund höherer Gewalt (zB Krankheit, Brand oder Gebäudeschäden) der Unterricht am Unterrichtsort nicht erteilt werden, kann die Schwimmschule Netty hierfür nicht haftbar gemacht werden.
Die Gesamthaftung der Schwimmschule Netty wegen zurechenbarer Mängel bei der Erfüllung dieses Vertrages ist auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens beschränkt.
Für sonstige Schäden oder Diebstahl haftet die Schwimmschule Netty nicht.

ARTIKEL 12: UNVORHERGESEHENE UMSTÄNDE
Wenn Ihr Kind in der Schwimmschule Netty schwimmt, ist für Ihr Kind zu einer bestimmten Uhrzeit ein Platz reserviert.
Bei einer Stornierung laufen unsere Kosten (Miete und Personal lesen) wie gewohnt weiter. Schwimmschule Netty berücksichtigt keine unvorhergesehenen Umstände. Wenn Sie aus der Grenzregion kommen und aufgrund von Corona-Beschränkungen die Grenze nicht passieren können, zahlen Sie die Hälfte der Studiengebühr (30 €), um Ihren Platz in der Gruppe zu behalten, in der Ihr Kind schwimmt.

ARTIKEL 13: DATENSCHUTZ
Personenbezogene Daten werden von der Schwimmschule Netty nur für die oben beschriebenen Aktivitäten verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Schwimmschule Netty ist nicht verantwortlich für Bilder von Eltern/Dritten, die beispielsweise in sozialen Medien veröffentlicht werden.

ARTIKEL 14: BILDER
Die Schwimmschule Netty haftet nicht für Fotos, Videos und sonstiges Bildmaterial Dritter. Denken Sie zum Beispiel an Fotos, Videos während des Schwimmdiploms.

ARTIKEL 15: PRÜFUNG UND DIPLOMASCHWIMMEN
Schnupper- und Diplomschwimmen findet fast jeden Monat statt. Das Diplomschwimmen findet nach den Standards des Nationalen Schwimmsicherheitsrates (NRZ) statt. Das Testschwimmen findet immer eine Woche vor dem Schwimmdiplom statt. Die Anwesenheit beim Testschwimmen ist Voraussetzung für die Zulassung zum Schwimmdiplom. Beim Schwimmen vor Monatsende erfolgt keine Rückerstattung der bereits bezahlten Kursgebühren

ARTIKEL 16: VEREINBARUNGSERKLÄRUNG
Mit der Registrierung erklären Sie, dass Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten, verstanden und akzeptiert haben.
Cookie instellingen