Zwemschool Netty

Visie

We willen een plezierige, veilige  omgeving creëren waar uw kind centraal staat. 
Zwemles moet actief, veilig, leerzaam maar vooral plezierig zijn voor uw kind. Rust, regelmaat en discipline ofwel structuur vinden wij belangrijk. 
We creëren een plezierige, veilige omgeving voor kinderen zodat zij in staat zijn hun vaardigheden op hun eigen tempo, niveau en mogelijkheden te ontwikkelen met als resultaat een erkend diploma (s). 
Ons team staat garant voor een gezonde, leerzame maar vooral een plezierige tijd!

 

Wat kunt u verwachten?

 • Zwemles op maat, gericht op het individu. Ieder kind is ten slotte anders.
 • Vaste gemotiveerde zweminstructeurs.
 • Instructeurs altijd in het water.
 • Minimaal 2 en vaak 3 instructeurs per les..
 • Heldere communicatie naar ouders en kind.
 • Vroege zelfredzaamheid van uw kind.
 • Duidelijke opbouw en duur.
 • Kindvriendelijke benadering.
 • Vaste lestijden, 1 keer per week 45 minuten.
 • Inhalen van niet genoten lessen.
 • Vorderingen van uw kind digitaal volgens via ons leerlingvolgsysteem.
 • Zwemschool Netty App, te downloaden in iedere Appstore

 

Uitgangspunten leszwemmen

 • We merken dat kinderen steeds jonger op zwemles gaan. We passen onze lessen aan , aan de leef en denkwereld van uw kind. We maken tijdens de zwemlessen gebruik van speelse en uitdagende werkvormen.
 • Tijdens de lessen staat uw kind centraal, niet de lesstof. Plezier,  spelend en ontdekkend leren staan centraal. Dit leidt tot veel bewegingservaring, zelfvertrouwen en een veilige zwemomgeving. Op die manier creëren we een sfeer waarin uw kind op zijn / haar niveau en in zijn / haar eigen tempo leert zwemmen.
 • Wij betrekken u nauw bij de vorderingen van uw kind, en kunnen op die manier tijdig verwachtingen bijstellen om eventuele teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.
 • We hanteren een vaste lesstructuur, waarbij veiligheid, rust, regelmaat en plezier voorop staan. Uw kind heeft namelijk behoefte aan vastigheid.
 • Wij vinden dat de lesstof zoveel mogelijk moet uitnodigen tot veel bewegen.
  Kortom veel tijd in het water en niet op de kant.
 • We zullen al vroeg in het traject het ondiepe verlaten voor het diepe. Dit komt ten goede aan de zelfredzaamheid van het kind.
 • Uw kind kan gebruik maken van extra lessen zodra geconstateerd wordt dat hij / zij achterblijft. Indien uw kind voorloopt op het gemiddelde niveau in de groep kan ervoor gekozen worden uw kind te laten doorstromen naar een groep die beter aansluit bij zijn / haar zwemniveau. 

 

Plezier, vertrouwen en structuur

 • Plezier
  Tijdens de zwemlessen staat het plezier van uw kind voorop. Onze instructeurs doen er alles aan om uw kind een plezierige, leerzame tijd te bezorgen.
 • Vertrouwen
  Zwemschool Netty geeft u en uw kind vertrouwen in : de organisatie, de accommodaties, het ondiepe en diepe water, de groep en het eigen kunnen!
 • Structuur
  We hanteren vaste uren waarop uw kind zwemt. Op deze vaste uren wordt les gegeven door dezelfde instructeurs.
  Per groep geven wij les met 2 instructeurs, dit zorgt ervoor dat ieder kind de optimale aandacht krijgt dat het verdiend.

 

Doel

 • Het belangrijkste doel van de zwemles is om uw kind een kwalitatief goede zwemtechniek en verschillende daarbij horende vaardigheden bij te brengen, die voldoen aan de eindtermen van de betreffende erkende diplomas.
 • Onze instructeurs kijken ook naar de persoonlijke omstandigheden van uw kind zodat wij voor ieder kind maatwerk kunnen bieden.
 • Wij streven naar een kwalitatief hoge zwemles en een prettige plezierige sfeer tussen de instructeurs, u en uw kind.
 • Zwemschool Netty hecht er grote waarde aan om uw kind met plezier en vertrouwen watervrij en waterveilig te maken.

 

Waterveilig en watervrij

Het is belangrijk dat uw kind zich onder alle omstandigheden zich zelf kan redden in het water. Denk hierbij aan open water, binnenbaden en buitenzwembaden. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Deze verschillende typen wateren bieden uw kind veel uitdagingen. Denk hierbij aan glijbanen, springplanken, stroomversnellingen, wild water banen en golfslagbaden.

Zwemles kan zowel  een vervolg zijn op sportief vlak als op maatschappelijk vlak:

 • Wedstrijdzwemmen                         
 • Reddingsbrigade
 • Waterpolo
 • Synchroonzwemmen
 • Kanoën
 • Politie / brandweer
 • Leger
 • CIOS / Lichamelijke opvoeding opleiding
 • Obstacle runs

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen zwemschool Netty en de ouders / verzorgers van een kind dat deelneemt aan de zwemlessen.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door zwemschool Netty aanvaardt.

ARTIKEL 2: ZWEMLOCATIES
Er wordt lesgegeven in door de overheid en NPZ/NRZ goedgekeurde zwembaden.
Het proef – en diploma zwemmen vindt plaats in een door de NPZ/NRZ goedgekeurde locatie (25 meter bassin)

ARTIKEL 3: LESROOSTER
Het hele jaar worden de lessen gegeven volgens de reguliere lesroosters, zie website. Het actuele rooster staat vermeld op www.zwemschoolnetty.nl
Feestdagen zijn wij gesloten.

ARTIKEL 4: ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
Lessen worden niet verrekend of vergoed bij ziekte of afwezigheid.
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een tijdstip aangegeven door een van de instructeurs. Afmelden van de zwemles wegens ziekte dient u  minimaal 24 uur van te voren te doen, aleen dan krijgt u een inhaalkaartje om deze les in te halen.

Het inhaalkaartje kunt u gebruiken om, in de zomervakantie een les in te halen,  de vijfde les in de maand mee te betalen of om maximaal 2 kaartjes in te leveren bij het betalen van het diploma geld.

Wij houden geen rekening met uitstapjes of iets dergelijks. Onze kosten (lees huur en personeel) lopen gewoon door.

ARTIKEL 5: BETAALWIJZEN
Betaling geschiedt de eerste les van de maand a contant of per pin tenzij anders afgesproken.
De kosten bedragen €60,00 per maand voor 4 lessen en €75,00 per maand voor 5 lessen.
Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie plaats van het lesgeld tenzij anders overeengekomen.
De kosten voor het proef en diploma zwemmen bedragen €40,00.

ARTIKEL 6: OPZEGGING
Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren.
Niet genoten lessen worden niet vergoed.

ARTIKEL 7: UITSLUITING
Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen vindt plaats indien:
U een betalingsachterstand heeft van méér dan 1 maand.
U de aanwijzingen van zweminstructeur/zweminstructrice structureel niet opvolgt.

ARTIKEL 8: INSCHRIJVEN
Er dient voor alle activiteiten te worden ingeschreven.
Inschrijfkosten bedragen €10,00. (alleen voor de zwemlessen) 

ARTIKEL 9: ACTIVITEITEN
Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

ARTIKEL 10: VEILIGHEID
Alle leslocaties zijn door de overheid bevoegde instanties en door de NPZ/NRZ goedgekeurd.
Op alle leslocaties zijn toezichtplannen aanwezig en calamiteitenplannen aanwezig.
Er wordt altijd lesgeven door gediplomeerde lesgevers die ten allen tijden in het water zijn.
Eventuele gezondheidsrisico’s, lichamelijke beperkingen etc. dienen bij inschrijving te worden vermeld.
In het geval van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd.  Zie praktische zaken op de website www.zwemschoolnetty.nl

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool Netty daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Netty, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade.
Zwemschool Netty is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade en of diefstal.


ARTIKEL 12: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Als uw kind zwemt bij zwemschool Netty dan is voor uw kind op een bepaalde tijd en dag een plaats gereserveerd.
Bij afmelding lopen onze kosten (lees huur en personeel) gewoon door. Zwemschool Netty houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden. Komt u uit de grensstreek en kunt u vanwege Corona restricties niet de grens over dan betaald u de helft van het lesgeld (€30) door voor behoudt van uw plaats in de groep waar uw kind zwemt. 

ARTIKEL 13: PRIVACY
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door zwemschool Netty voor de hierboven omschreven activiteiten en worden niet verstrekt aan derden.
Zwemschool Netty is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal gemaakt door ouders/derden die gepubliceerd worden op bijvoorbeeld social media.

ARTIKEL 14: BEELDMATERIAAL
Zwemschool Netty is niet aansprakelijk voor foto's, video's en iedere andere vorm van beeldmateriaal gemaakt door derden. Denk hierbij aan foto's, video's tijdens diploma zwemmen bijvoorbeeld.

ARTIKEL 15: AKKOORD VERKLARING
Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Artikel 1: Allgemein
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen Zwemschool Netty und den
Eltern/Erziehungsberechtigten eines Kindes, das teilnimmt am Schwimmunterricht.
Abweichungen von diesen Bedingungen gelten nur bei Zustimmung durch Zwemschool Netty.

Artikel 2: Schwimmbad
Schwimmunterricht wird nur in den Schwimmbädern gegeben, die von der Regierung und „NPZ/NRZ“
genehmigt wurden.
Das Probe – und Prüfungsschwimmen findet statt in einem Schwimmbecken, dass durch „NPZ/NRZ“
genehmigt wurde . (25m Becken).

Artikel 3: Stundenplan
Das ganze Jahr werden die Schwimmstunden gegeben wie im regulären Stundenplan auf der
Website. Der aktuelle Stundenplan steht auf www.zwemschoolnetty.nl
An Feiertagen gibt es abgeänderte Zeiten.

Artikel 4: Krankheit und Abwesenheit
Stunden werden nur ersetzt, wenn die Abmeldung 24 Stunden vorher erfolgt ist. Nicht im Nachgang.
Abmeldungen von der Schwimmstunde via App of E-Mail wegen Krankheit oder Abwesenheit sollte
24 Stunden vorher erfolgen. Nur dann bekommen Sie ein Nachholkärtchen um die Stunde nach zu
schwimmen.

Das Nachholkärtchen kann gebraucht werden um:

- In den Sommerferien eine Schwimmstunde nach zu schwimmen.
- die 5. Stunde eines Monats zu bezahlen.
- Max 2 Kärtchen einzureichen beim Bezahlen vom Prüfungsschwimmen.

Wir nehmen keine Rücksicht auf Ausflüge oder dergleichen. Unsere Kosten
(Schwimmbadmiete/Stunde und Personal) laufen normal weiter.

Artikel 5: Bezahlarten
Bezahlt wird in der ersten Stunde eines Monats bar, es sei denn, es wurde anders vereinbart.
Die Kosten betragen 60,00€ pro Monat für 4 Stunden und 75,00€ pro Monat für 5 Stunden.
Es findet keine Rückerstattung des Beitrags statt, es sei denn, es gibt andere Vereinbarungen.
Die Kosten für das Probe und Diploma Schwimmen betragen 40,00€

Artikel 6: Kündigung
Kündigungen können immer schriftlich eingereicht werden.
Stunden, die dann nicht wahrgenommen werden, werden nicht rückerstattet.

Artikel 7: Ausschluss
Der Ausschluss vom Schwimmunterricht findet statt, wenn:
- Mehr als 1 Monat ein Zahlungsrückstand besteht.
- Sie den Anweisungen der Schwimmlehrer/Personal strukturell nicht folgen.

Artikel 8: Einschreiben
Sie müssen sich für alle Aktivitäten anmelden oder einschreiben.
Anmeldegebühren betragen 10,00€ (nur für Schwimmunterricht)

Artikel 9: Aktivität
Das Unterrichten von Kindern mit dem Ziel, das Erreichen des Schwimmdiplomas, wie es vom
„NPZ/NRZ“ gefordert wird.
Das Stimulieren und unterrichten von wassergebundenen Aktivitäten für unterschiedliche
Zielgruppen.

Artikel 10: Sicherheit
Alle Schwimmbäder sind durch von der Regierung befugte Institutionen und vom „NPZ/NRZ“
genehmigt.
In allen Schwimmbädern gibt es Aufsichtspläne und Katastrophenpläne.
Der Schwimmunterricht wird gegeben von geprüften Schwimmlehrer n, die zu jeder Zeit mit im
Wasser sind.
Eventuelle Gesundheitsrisikos, körperliche Einschränkungen etc. sollten bei der Anmeldung bekannt
gemacht werden.
Für die Sicherheit müssen die Hausregeln eingehalten werden. Siehe auch „praktische zaken“ auf
unserer Website www. Zwemschoolnetty.nl

Artikel 11: Verantwortung
Falls durch andere Umstände (z.B. bei Krankheit, Brand oder Gebäudeschäden) keine
Schwimmstunden stattfinden können, kann Zwemschool Netty nicht dafür verantwortlich gemacht
werden.
Die absolute Verantwortung von Zwemschool Netty durch schuldhafte Unzulänglichkeiten im
Einhalten dieses Vertrages ist beschränkt auf Rückerstattung des direkten Schadens.
Zwemschool Netty ist nicht verantwortlich für andere Schäden oder Diebstahl.

Artikel 12: unvorhersehbare Umstände
Wenn Sie ihr Kind beim Schwimmunterricht von Zwemschool Netty angemeldet haben, ist für Ihr
Kind eine bestimmte Zeit und ein Tag reserviert. Bei Abmeldung laufen unsere Kosten (Miete und
Personal) normal weiter. Zwemschool Netty nimmt keine Rücksicht auf unvorhersehbare Umstände.
Kommen Sie aus der Grenzregion und können wegen Corona-Regeln nicht über die Grenze, dann
bezahlen Sie trotzdem die Hälfte des Beitrages (30€) weiter um den Platz Ihres Kindes weiter frei zu
halten.

Artikel 13: Datenschutz
Persönliche Daten werden nur durch zwemschool Netty für die oben beschriebenen Aktivitäten
benutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Zwemschool Netty ist nicht verantwortlich für Bilder, die von anderen Eltern oder Dritten gemacht
werden und auf sozialen Medien veröffentlicht werden.

Artikel 14: Einverständniserklärung
Durch die Anmeldung erklären Sie, dass sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen empfangen,
verstanden und akzeptiert haben.
 
Cookie instellingen